Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Headhunters Group

W Headhunters Group dbamy o Twoje dane osobowe oraz dokładamy wszelkich starań, aby w sposób rzetelny przekazywać Ci wszelkie informacje dotyczące sposobu ich przetwarzania. 

Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe dla potrzeb świadczenia usług na Twoją rzecz za pośrednictwem należącego do nas serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym: https://hhg.pl („Serwis”). 

W zakresie, w jakim wyłącznie przeglądasz zawartość naszego Serwisu, zastosowanie znajdą informacje o stosowanych wobec Ciebie plikach cookie oraz innych technologiach, dostępne tutaj.

Niżej posługujemy się skrótem „RODO”, przez co należy rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych osobowych – czyli kto zbiera Twoje dane osobowe i decyduje o celach i środkach ich przetwarzania

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewa Barańska – Chodkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Headhunters Group Ewa Barańska – Chodkowska” z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Zygmunta Huebnera 2/197, 01-756 Warszawa, NIP: 5251304326

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez HHG w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę w przesłanych do HHG dokumentach aplikacyjnych, wówczas Twoje dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez HHG.

W obu przypadkach, tj. zarówno gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozważenia Twojej kandydatury na to konkretne stanowisko pracy, jak również kiedy przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, a zatem przepis art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych, a zatem podmiotami, którym możemy je ujawnić w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją na stanowisko, na które aplikujesz, są potencjalni pracodawcy, co do których uznamy, że spełniasz oczekiwania określone przez te podmioty na stanowisko, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o pracę.

Dostęp do Twoich danych osobowych mają także nasi pracownicy oraz współpracownicy zaangażowani w świadczenie usług na Twoją rzecz (procesy rekrutacji), jak również ci, którzy służą Ci pomocą we wszelkich sprawach, w których kontaktujesz się z nami. Dostęp do Twoich danych osobowych, na zasadzie powierzenia ich przetwarzania, mogą mieć także podmioty zewnętrzne, które świadczą na naszą rzecz określone usługi, takie jak: usługi informatyczne, usługi hostingowe (serwer), usługi prawne, dostawcy komunikatorów, dostawcy platform, na których możemy publikować ogłoszenia o prowadzonych rekrutacjach.

W uzasadnionych przypadkach oraz w granicach obowiązującego prawa, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć także organy władzy publicznej, w tym w szczególności: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz. Po zakończeniu procesu rekrutacji usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy kandydatów, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na ich przetwarzanie – w takiej sytuacji usuniemy Twoje dane osobowe przed zakończeniem procesu rekrutacji i wcześniej zaprzestaniemy ich przetwarzania.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, wówczas będziemy je przetwarzać przez okres 2 lat od dnia otrzymania Twojej zgody. Jeżeli zgodę tę wycofasz przed upływem tego okresu, wówczas usuniemy Twoje dane osobowe i wcześniej zaprzestaniemy ich przetwarzania.

W przypadku, gdy subskrybujesz nasz Newsletter, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię, adres e-mail, tak długo, jak długo będziesz subskrybował tę usługę. Jeśli się z niej wypiszesz, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Prawa, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Na zasadach określonych w RODO możesz mieć prawo do: (i) żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, (ii) sprostowania swoich danych osobowych, (iii) usunięcia swoich danych osobowych lub (iv) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, lub (v) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, a także (vi) przenoszenia Twoich danych osobowych do innego administratora.

W celu realizacji przysługującego Ci prawa, skontaktuj się z nami pod adresem: ewa.baranska-chodkowska@hhg.pl 

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Tak, możesz – wyłącznie jednak wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f i/lub e RODO.  Sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku, gdy wniesiesz sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o wskazane podstawy prawne, nie będzie nam wolno dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych dla celów objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W sytuacji jednak, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego,  sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie – Twój sprzeciw w tym zakresie nie wymaga żadnego uzasadnienia.

W celu wniesienia sprzeciwu napisz do nas na adres: ewa.baranska-chodkowska@hhg.pl 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, www.uodo.gov.pl

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dobrowolność podania danych osobowych

Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne – to Ty decydujesz, czy chcesz wziąć udział w prowadzonej przez nas rekrutacji. W celu jej przeprowadzenia potrzebujemy jednak przetwarzać Twoje dane osobowe.

Newsletter

Nasz Serwis umożliwia Ci zapisanie się do naszego Newslettera. Newsletter to nic innego, jak cykliczne wiadomości e-mail przesyłane na wskazany przez Ciebie i potwierdzony linkiem aktywacyjnym adres e-mail, za pomocą których informujemy Cię o najnowszych wydarzeniach na rynku pracy oraz ciekawostkach z tym związanych.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera – wystarczy, że klikniesz w link zawarty w treści wiadomości zawierającej Newsletter.

W odniesieniu do Newslettera, podstawę prawną naszych działań stanowi przepis art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z przepisem art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne, a zatem Twoja zgoda na subskrypcję Newslettera.

Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzamy natomiast w celach marketingu bezpośredniego naszych usług, które realizujemy za pomocą Newslettera. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi tutaj przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

***

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny.