Oferta współpracy

Executive Search

Dotrzemy do kandydatów pracujących w firmach konkurencyjnych lub biznesach pokrewnych. Sprawdzimy ich dostępność, kompetencje, profil psychologiczny i referencje.

Atuty tej metodologii to przede wszystkim dotarcie do doświadczonych kandydatów pracujących po stronie firm z podobnego sektora.

Target Search

Korzystamy z tej metodologii, kiedy klient wie, kogo potrzebuje i  z jakiej branży. Szukamy Kandydatów, którzy aktualnie pracują w firmach, wskazanych przez Klienta (metodologia rekomendowana dla maksymalnie 15 firm).

Atuty tej metodologii to szybkie działanie.

Wykorzystanie Baz danych i sieci kontaktów HHG

Selekcjonujemy z baz HHG Kandydatów odpowiadających potrzebom Klienta, przeprowadzimy  spotkania z wybranymi, Kandydatami i dostarczymy Klientowi dossier rekomendowanych osób.

oferta HEADHUNTERS GROUP

Weryfikacja Referencji

Badamy referencje Kandydatów na 4 poziomach:

Ostatni przełożony

Sprawdzanie referencji u ostatniego przełożonego jest ważnym krokiem w procesie rekrutacji lub oceny pracownika. Referencje od ostatniego przełożonego mogą dostarczyć cennych informacji na temat umiejętności, doświadczenia i zachowania kandydata. Referencje sprawdzamy po uprzedniej konsultacji z kandydatem, forma sprawdzenia ma charakter rozmowy telefonicznej. Po wywiadzie przygotowujemy formę pisemną dla klienta, przyszłego przełożonego i dzielimy się uzyskaną opinią. W trakcie sprawdzania referencji przestrzegamy przepisy dotyczące prywatności i dyskrecji. Nie zadajemy pytań, które naruszają prywatność lub dyskryminują kandydata.

Podwładny

Sprawdzanie referencji pracownika od jego podwładnego może być ważnym elementem oceny pracy pracownika i zbierania informacji zwrotnych na jego temat. Proces ten wymaga ostrożności, aby zapewnić uczciwość i obiektywność. Opinia pracownika na temat jego szefa jest cenna z kilku powodów m.in. opinie pracowników dostarczają informacji zwrotnych szefom na tle zarządzania, kompetencji i skuteczności. Dzięki temu szefowie mogą zidentyfikować obszary, w których potrzebują doskonalenia, a także wykorzystać swoje mocne strony. Warto jednak pamiętać, że opinie pracownika na temat jego szefa mogą być subiektywne, dlatego ważne jest, aby brać pod uwagę różne perspektywy i próbować oceniać je w kontekście innych informacji zwrotnych oraz obiektywnych wskaźników wydajności.

Współpracownicy

O referencje od współpracowników prosimy z kilku powodów: Ocena zdolności zawodowych: współpracownicy mogą dostarczyć cennych informacji na temat umiejętności zawodowych, możliwości i etyki pracy danej osoby. Ich opinie mogą pomóc pracodawcom ocenić kwalifikacje kandydata i jego przydatność na dane stanowisko. Potwierdzenie doświadczenia: współpracownicy mogą potwierdzić i zweryfikować doświadczenie zawodowe, obowiązki i osiągnięcia kandydata. Weryfikacja ta zwiększa wiarygodność twierdzeń kandydata zawartych w jego CV lub podczas rozmów kwalifikacyjnych. Ocena pracy zespołowej i współpracy, współpracownicy mogą dostarczyć informacji o tym, jak dobrze kandydat współpracuje z innymi, komunikuje się w zespole i przyczynia się do tworzenia pozytywnego środowiska pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku stanowisk wymagających silnej pracy zespołowej i umiejętności interpersonalnych. Plus spostrzeżenia behawioralne: współpracownicy mogą zaoferować wgląd w zachowanie kandydata, etykę pracy i postawę. Informacje te mogą pomóc pracodawcom ocenić dopasowanie kandydata do kultury firmy oraz jego zdolność do adaptacji i rozwoju w miejscu pracy.

Klient zewnętrzny

Referencje od klientów mogą potwierdzić jakość, usług lub produktów, które dostarcza kandydat. Posiadanie pozytywnych referencji od zadowolonych klientów może pomóc w budowaniu zaufania wśród potencjalnych klientów. Referencje od klientów stanowią zewnętrzny dowód na jakość wykonywanej pracy. Mogą one mówić o tym, że kandydat spełnia oczekiwania swoich klientów i dostarcza wartość dodaną. Warto pamiętać, że zawsze, kiedy jest to możliwe sprawdzanie referencji u klientów zewnętrznych jest cenną informacją zwrotną na temat kandydata jego zachowania i poziomu zaangażowania z jakim wykonuje swoją pracę.

Atuty tej usługi to zebranie z rynku opinii na temat kandydata w obiektywny sposób, co eliminuje ryzyko porażki rekrutacyjnej.

oferta HEADHUNTERS GROUP

Badania Rynku

Badania prowadzimy wówczas,  kiedy potrzebujemy sprawdzić gotowość do zmiany, doświadczenie i oczekiwania ze strony Kandydata.
Wspólnie z Klientem ustalamy listę firm i stanowisk, które należy objąć badaniem.

Czy są zainteresowani zmianą pracy?

  • Jeśli tak, co ich do tego motywuje?
  • Jakie mają oczekiwania (w tym: finansowe) wobec nowej pracy?
  • W jakim terminie mogą rozpocząć nową pracę?

W trakcie badania uzyskujemy informacje o strukturze organizacyjnej w firmie Kandydata:

  • Komu raportuje?
  • Ile osób mu podlega?
  • Jak jest zorganizowany jego dział?

cennik headhunters group

Oferta cenowa

Koszt rekrutacji jest uzależniony od wyboru metodologii rekrutacji i bazuje na  rocznym wynagrodzeniu brutto kandydata, waha się na poziomie od 20 do 25% rocznego wynagrodzenia brutto  plus 23% podatku VAT.

Model płatności jest podzielony na raty. Wycenę przygotowujemy po poznaniu potrzeb klienta i wyboru metody rekrutacji.

Inne usługi wyceniamy po podstawie stawki godzinowej.